1. Úvod
  2. VŠE O NÁKUPU
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Právní vztahy mezi prodávajícím a právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen "Kupující") vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") prostřednictvím internetového obchodu prodávající se řídí právem České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen jako "VOP"). VOP jsou vydány v souladu s ust.§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník").


1.2. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednak výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze ujzavřít v českém jazyce.

1.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím akupujcím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen "občanský zákoník"), jakož i předpisy souvisejícími.

1.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa www.coi.cz2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností, a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

2.3. Smlouvu lze uzavřít jen písemně prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu.

2.4. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o účastnících kupní smlouvy, veškerém objednávaném zboží, jeho ceně a způsobu zaplacení kupní ceny a dále údaje o požadovaném způsobu a nákladech na doručení zboží.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujcího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT". Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujicímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujiícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
c) v hotovosti na provozovně prodávajícího. Toto pouze v případě osobního převzetí zboží.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zaboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě,  že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.6. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není platcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu pro uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě  na elektronickou adresu kupujícího.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující, v případě že se jedná o spotřebitele  (§ 419 občanského zákoníku), má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím ve lhůtě čtrnácti (14)dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat  na adresu prodávájícího.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené a s veškerým případným příslušenstvím.  Zboží musí být vráceno prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů na adresu prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím (kupní cenu) kupujícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým kupující poskytnul plnění prodávajícímu. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupujcí souhlasil. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostřdky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

4.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,  vzniklá prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nárku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu  vrátit i poskytnutý dárek.

4.7. V případě, že bude zboží upraveno na přání kupujícího, nemá tento právo na jeho vrácení.


5. PŘEPRAVA  A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prdávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadaku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a v takovém případě nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchloli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.5. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s převzetím věci.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné a dále za to, že je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, coje zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

6.5. Kupující je povinen prokázt, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabeleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvm. Reklamované  zboží bude přijatok reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

6.6. Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem "REKLAMACE" a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.

6.7 Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt  vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupujícíi právo od smlouvy odstoupit.

6.9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen z části, vrátí kupujcí prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.14. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6)měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.16. Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


7. DALŠÍ  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující a prodávající se dohodli, kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Státním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa www.uoou.cz

8.2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů. 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen jako "osobní údaje").

8.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

8.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu ,jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

8.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů,  je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 


9. DOZOR

9.1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

9.2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2014. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. 

10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné  legislativy.

10.3. Je-li některé ustanovení obchoních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

10.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvykupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování je -  Žernosecká 2226, 412 01  Litoměřice, adresa elektronické pošty - obchod@svoba.cz, tel.: 416 733 051.V Litoměřicích dne 01.10.2014

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 1 měsíc.
SVOBA s.r.o.SOCIÁLNÍ SÍTĚSPRÁVA WEBU / E-SHOPUO SPOLEČNOSTI
Žernosecká 2226
412 01, Litoměřice
TEL.: (+420) 416 733 051
IČ: 27265382
DIČ: CZ27265382
  aban itTelefony & maily
Kontaktní formulář
O nás
    

Katalog internetových obchodů

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz